Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor levering van een Product of Dienst verstrekt, danwel daartoe een offerte vraagt;

Afwijking: een afwijking van de Algemene Voorwaarden hetzij door toepasselijkverklaring van andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden, hetzij door afwijking van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden;

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Leverancier;

Bijzondere Voorwaarden: algemene voorwaarden die betrekking hebben op een specifieke rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van haar herroepingsrecht;

Consument: een Afnemer die een natuurlijke persoon is die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

Dienst: alle diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het maken van (werk) tekeningen, bestekken, schetsen, het verrichten van maatopnames en het vervaardigen van proefproducten.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Leverancier: de commanditaire vennootschap Timmer- en Klusbedrijf Brinksma (Houthandel Brinksma), gevestigd te (8525 GD) Langweer aan het Lyts Dykje 50;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Aanbod: een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Leverancier schriftelijk aan Afnemer of via haar webshop uitgebrachte aanbieding voor de levering van een Product of Dienst;

Overeenkomst: de tussen Afnemer en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van een Product en/of tot levering van een Dienst, de aanvraag tot het leveren van Producten en/of Diensten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen, en met inbegrip van uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Product: een artikel dat Leverancier, al dan niet via haar webshop, te koop aanbiedt.

 

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer.

2.2 Bijzonere Voorwaarden van Leverancier gaan voor de Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn geaccepteerd door een persoon die bevoegd is Leverancier rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

2.3 Een Afwijking geldt slechts voor de desbetreffende Offerte of Overeenkomst en laat de gelding van de Algemene Voorwaarden wat betreft andere iedere andere Offerte of Overeenkomst onverlet.

 

Artikel 3: Aanbod

3.1 Een Aanbod is slechts geldig indien deze schriftelijk is uitgebracht aan Afnemer door een persoon die rechtsgeldig bevoegd is Leverancier te vertegenwoordigen.

3.2 Ieder Aanbod is geldig gedurende de bij het Aanbod vermelde termijn. Is geen termijn vermeldt, dan geldt het Aanbod gedurende 14 dagen na de dagtekening daarvan dan wel, indien daarop geen dagtekening vermeld is, gedurende 14 dagen na het uitbrengen daarvan door Leverancier. Binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen dient de schriftelijke acceptatie van het Aanbod door de Leverancier te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het Aanbod is vervallen. Een eventueel nadien door de Leverancier ontvangen schriftelijke acceptatie door Afnemer van het Aanbod bindt Leverancier slechts indien deze schriftelijk aan Afnemer bevestigd heeft de acceptatie te beschouwen als binnen de 14 dagen termijn te zijn ontvangen.

3.3 Indien door Leverancier een op maat gemaakt Aanbod wordt gedaan maar geen opdracht aan Leverancier wordt verleend, is Leverancier gerechtigd de met het tot stand brengen van het Aanbod gemoeide kosten aan Afnemer in rekening te brengen, indien en zover dit voor het uitbrengen van de Offerte is bedongen.

3.4 Bij kenbare fouten in het Aanbod van Leverancier staat het Leverancier vrij de Offerte éénzijdig te annuleren.

 

 

 

Artikel 4: Tekeningen en berekeningen

4.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Leverancier of in haar opdracht door externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Leverancier. Afnemer mag deze niet aan derden ter hand stellen of tonen met het oogmerk een vergelijkbare Aanbod te verkrijgen dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Op eerste verzoek van Leverancier dient Afnemer de hiervoor bedoelde tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen binnen 14 dagen franco aan Leverancier te retourneren.

4.2 Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel heeft Afnemer echter de vrije beschikking over de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding als bedoeld in het derde lid van artikel 3 heeft betaald dan wel – ingeval die vergoeding niet is bedongen- indien hij een nader overeen te komen redelijke vergoeding betaalt.

4.3 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden waarop auteursrecht van toepassing is of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door Afnemer niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen. Onder derden als bedoeld in de vorige volzin zijn niet inbegrepen de opdrachtgever van het werk waarvoor het Product of Dienst is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken, mits een opdracht aan Leverancier is verstrekt en Afnemer al zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en blijft nakomen, dan wel indien Afnemer de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergoeding heeft betaald.

4.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Afnemer aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan 20% (twintig procent) van het offertebedrag met een minimum van EUR 1.000,00, onverminderd het recht van Leverancier om, indien dat meer is, vergoeding van de volledige schade te vorderen.

 

Artikel 5: Prijs en betaling

5.1 Prijzen vermeld op de website zijn allen dagprijzen. Alle op de website, in een Aanbod of Overeenkomst vermelde bedragen zijn, tenzij anders vermeld exclusief omzetbelasting zonder korting, en zijn gebaseerd op de belastingen heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum waarop het Aanbod wordt uitgebracht.

5.2 Leverancier is bevoegd extra kosten in rekening te brengen:

 • die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden ten aanzien waarvan bij het totstandkomen van de overeenkomst geen rekening ermee behoefde te worden gehouden dat deze zich zouden voordoen.
 • die Leverancier niet kunnen worden toegerekend; en
 • die leiden tot een verhoging van ten minste 10% (tien procent) ten opzichte van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende hoeveelheid materiaal of aan het desbetreffende onderdeel van het Product of de Dienst te besteden tijd.

5.3 Behalve in gevallen genoemd in lid 2 van dit artikel en in artikel 18 onder b, leidt een wijziging van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde lonen, prijzen of andere kosten, alleen dan tot wijziging van een overeengekomen prijs, voor zover partijen de verrekening van wijzigingen van deze kostenfactoren tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

5.4 Indien Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

5.5 Indien Afnemer aan Leverancier een opdracht verstrekt zonder dat uitdrukkelijk een prijs wordt overeengekomen, dan is Afnemer aan Leverancier de ten tijde van het verstrekken van de opdracht bij Leverancier gebruikelijke prijs voor een dergelijke opdracht verschuldigd.

5.6 Iedere betalingsverplichting van Afnemer is onvoorwaardelijk en, voor zover de wet zich daartegen niet verzet, niet onderworpen aan enig beroep op een opschortings-, verrekenings of ander vergelijkbaar recht wat afbreuk doet aan Leveranciers recht op integrale betaling. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin is Afnemer evenwel gerechtigd de betaling op te schorten met betrekking tot een Product of Dienst of gedeelte daarvan dat hij met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst bevoegdelijk heeft afgekeurd.

5.7 Afnemer is verplicht een factuur binnen 30 (dertig) dagen te voldoen op mede door Leverancier aangegeven rekening, tenzij
anders aangegeven in Offerte.

5.8 Bij gebreke van tijdige betaling is Afnemer zonder dat Leverancier Afnemer in gebreke hoeft te stellen aan Leverancier over het onbetaalde bedrag de wettelijke (of in het geval van een ondernemer) wettelijke (handels)rente verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling had dienen plaats te vinden, berekend per dag maar met een minimum van een maand. In geval van niet tijdige betaling wordt bovendien de volledige vordering van Leverancier op Afnemer, ook ter zake van nog niet geleverde Producten of Diensten, onmiddelijk opeisbaar verschuldigd en is Afnemer gehouden aan Leverancier te vergoeden alle kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of EUR 250,00, zonder dat Leverancier gehouden is aan te tonen dat zij die kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

5.9 Ingeval Afnemer op de vervaldag niet heeft betaald, is Leverancier, buiten het geval bedoeld in lid 6, tweede volzin van dit artikel, onverminderd het bepaalde in artikel 6:52 BW bevoegd de daar tegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat de betaling is geschied, of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling danwel genoegzame zekerheidstelling te verlangen.

 

Artikel 6: Totstandkoming van de Overeenkomst

6.1 Een Overeenkomst komt tot stand door tijdige acceptatie door Afnemer van het desbetreffende Aanbod. Een van een Aanbod afwijkende opdracht geldt als een uitnodiging aan Leverancier een nieuw Aanbod uit te brengen.

6.2 Indien Afnemer een mondelinge opdracht verstrekt, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van Leverancier geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij Afnemer Leverancier onverwijld kennis geeft van zijn bezwaren tegen de weergave van deze inhoud.

6.3 Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leverancier onverwijld lang elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Afnemer is bevestigd, komt er geen Overeenkomst tot stand.

6.4 Bij levering uit voorraad of magazijn binnen 8 werkdagen na een door Afnemer aan Leverancier verstrekte mondelinge opdracht zonder schriftelijke opdrachtbevestiging door Leverancier als bedoeld in lid 2 van dit artikel, treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Leverancier.

6.4 Leverancier zal uiterlijk bij aflevering van het Product en/of de Dienst aan Afnemer de navolgende informatie schriftelijk meesturen dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 • Het bezoekadres van Leverancier waar Afnemer met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • Gebruikershandeleidingen en informatie over garanties, mits specifiek vermeld, en bestaande service na aankoop;

6.5 Op wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst, alsmede op nadere afspraken tussen partijen is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7: Verplichtingen van Afnemer

7.1 Afnemer dient ervoor te zorgen dat Leverancier tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en dient Leverancier tijdig in kennis te stellen van voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie.

7.2 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Leverancier de prijs voor het Product en/of Dienst bij vooruitbetaling te voldoen dan wel daarvoor de door Leverancier gewenste zekerheid te verschaffen. Indien Afnemer in gebreke blijft met de door Leverancier gewenste vooruitbetaling of zekerheidstelling, vervallen de verplichtingen van Leverancier onverminderd het recht van Leverancier op voldoening door Afnemer van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Afnemer

8.1 Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, voor door of namens hem verstrekte gegevens en informatie, alsmede voor door of namens hem gebruikte bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.

8.2 Afnemer is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door fouten en/of gebreken in de in lid 1 van dit artikel bedoelde constructies en werkwijzen, orders en aanwijzingen, gegevens en informatie, alsmede bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden als gevolg van of in verband met dergelijke fouten en gebreken.

 

Artikel 9: Verplichtingen van Leverancier

9.1 Leverancier is verplicht tot het leveren van het Product en de Dienst zoals overeengekomen met Afnemer en zoals volgt uit de in het Aanbod vermelde specificaties. Producten dienen te voldoen aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften. Indien overeengekomen staat Leverancier er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt een Product niet franco geleverd.

9.2 De gevolgen van de naleving c.q. niet naleving van de overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van Leverancier, tenzij Afnemer haar van deze voorschriften op de voet van lid 1 van artikel 7 in kennis heeft gesteld of Leverancier die voorschriften kende.

9.3 Leverancier is niet gehouden een garantie op te verwerken materialen, onderdelen of constructies te geven die verder gaat dan de garantie die zij harerzijds van de desbetreffende toeleverancier ontvangt. Een garantie van Leverancier die niettemin verder gaat dan de garantie die zij harerzijds van de desbetreffende toeleverancier ontvangt, wordt voor dat meerdere voor niet gegeven gehouden. Indien een toeleverancier van Leverancier op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan de garantie die voor Afnemer uit de Overeenkomst voortvloeit, zal Leverancier niet tot meer gehouden kunnen worden dan het op verzoek van Afnemer aan deze overgedragen van eventuele rechten uit de desbetreffende garantie jegens de desbetreffende toeleverancier.

9.4 Leverancier is verplicht Afnemer onverwijld te wijzen op haar bekende fouten en/of gebreken in door of namens Afnemer, voorgeschreven constructie en werkwijze, door of namens Afnemer gegeven orders en aanwijzingen, door of namens Afnemer verstrekte gegevens en informatie, alsmede in door of namens Afnemer ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.

9.5 Leverancier is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten indien zij goede grond heeft te vrezen dat Afnemer haar daar tegenover staande verplichting(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren zal nakomen.

 

 

 

Artikel 10: Keuring

10.1 Afnemer is gehouden ieder Product na Levering door Leveracier te tellen, meten, wegen en controleren op juistheid. Eenmaal in opdracht van Afnemer opgeslagen, bewerkte, verwerkte en/of in gebruik genomen of afgenomen Producten en Diensten worden geacht te beantwoorden aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

 

Artikel 11: Emballage

11.1 Afnemer heeft slechts recht op vergoeding van door Leverancier berekende en door Afnemer betaalde emballage indien de desbetreffende emballage binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn Leverancier, is terug bezorgd en deze in gave staat is. Van afkeuring van geretourneerde emballage wordt Afnemer binnen dertig dagen na ontvangst in kennis gesteld, waarna de afgekeurde emballage gedurende dertig te zijner beschikking wordt gehouden. Over na afloop van die termijn niet door Afnemer opgehaalde emballage is Leverancier vrij naar eigen goeddunken te beschikken zonder deswege jegens Afnemer tot (schade)vergoeding gehouden te zijn. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door Leverancier niet teruggenomen.

 

Artikel 12: Levertijd

12.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum of een bepaald tijdvak in de Overeenkomst vermeld. Aflevering geschiedt op een door Leverancier te bepalen tijdstip op de overeengekomen datum respectievelijk in het overeengekomen tijdvak.

12.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de voor levering overeengekomen datum respectievelijk het voor levering overeengekomen tijdvak als fataal heeft te gelden, is Leverancier eerst in verzuim nadat Afnemer haar schriftelijk heeft aangemaand om aslnog binnen een redelijke termijn te leveren respectievelijk de Dienst te verlenen, en die levering c.q. verlening is uitgebleven.

12.3 Leverancier heeft aan haar leveringsplicht voldaan door het Product of de Dienst eenmaal op de overeengekomen tijdvak aan Afnemer aan te (laten) bieden, ook als Afnemer het Product of de Dienst niet afneemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in lid 1 van artikel 13. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van Leverancier komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in. Het rapport van degeen die het vervoer van het Product heeft verzorgd respectievelijk van degeen die voor of namens Leverancier de Dienst zou verlenen, vormt het volledige bewijs van (het moment van) levering, behoudens tegenbewijs. Eventuele kosten – zoals kosten van retourvracht en opslag – als gevolg van het feit dat Leverancier door niet aan haar toe te rekenen omstandigheden niet tijdig aan haar leveringsplicht kan voldoen, waaronder mede begrepen de weigering van Afnemer de aangeboden levering in ontvangst te nemen, komen volledig voor rekening Afnemer.

12.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering plaats Af Fabriek Leverancier en wordt het Product geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op het vervoermiddel is geladen. Het vervoer vanaf de fabriek van Leverancier naar de eventueel door Afnemer opgegeven plaats waar hij het Product feitelijk wil ontvangen, met inbegrip van het laden en lossen, geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer dient er voor te zorgen dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte, geschikt personeel en materieel voor aflevering beschikbaar zijn. Indien het lossen door Afnemer geschiedt en Leverancier hem daartoe hulpmiddelen ter beschikking heeft gesteld is Afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik daarvan.

12.5 Indien Afnemer weigert enig Product in ontvangst te nemen, zal Leverancier het desbetreffende Product voor rekening en risico van Afnemer gedurende 30 (dertig) dagen opslaan. Gedurende die periode kan Afnemer het desbetreffende Product tegen (contante) betaling (doen) afhalen. Na ommekomst van deze termijn is Leverancier gerechtigd het desbetreffende Product aan een derde te verkopen dan wel daarover anderszins te beschikken, onverminderd de gehoudenheid van Afnemer tot betaling van de volledige voor het Product overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten van opslag en eventuele verdere bijkomende kosten .

12.6 Indien levering op afroep is overeengekomen zonder dat uitdrukkelijk een termijn is overeengekomen waarbinnen de afroep dient plaats te vinden, dient de afroep plaats te vinden binnen vier maanden waarop de levering op afroep is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is Afnemer gehouden op eerste verzoek van Leverancier de overeengekomen of bij Leverancier alsdan gebruikelijke prijs voor het op afroep verkochte maar niet afgeroepen Product te voldoen. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt dat Leverancier zich in geval van levering op afroep verplicht tot levering op de eerst mogelijke datum die – rekening houdend met de interne planning van Leverancier – redelijkerwijs mogelijk is.

12.7 In geval van overschrijding van een fatale leveringstermijn als bedoeld in lid 2 van dit artikel als gevolg van toerekenbare niet nakoming door Leverancier is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst ter zake van het Product en/of Dienst ten aanzien waarvan de fatale termijn is verstreken zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

12.8 Indien Leverancier op grond van het in dit artikel bepaalde in verzuim is, is zij aansprakelijk voor hetgeen redelijkerwijs als directe schade als gevolg van zijn niet nakoming is aan te merken voor zover het niet nakomen aan Leverancier kan worden toegerekend., een ander met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden over de aansprakelijkheid van de Leverancier verder is opgenomen. Afnemer dient ervoor te zorgen dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

 

Artikel 13: Gebreken en aansprakelijkheid

13.1 Afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde en in Nederland officieel erkende feestdagen niet meegerekend) aan Leverancier schriftelijk mededeling te doen van gebreken die hij bij aflevering heeft geconstateerd of had kunnen constateren en die hij bij gebruikmaking van zijn recht van keuring als bedoeld in artikel 10 niet had kunnen constateren, op straffe van verval van het recht om ter zake enige aanspraak jegens Leverancier geldend te kunnen maken. Niet als gebrek wordt aangemerkt een technisch onvermijdelijke of niet onacceptabele afwijking van kleur en/of eigenschappen.

13.2 Klachten betreffende gebreken aan een geleverd Product of verrichte Dienst die Afnemer niet op de voet van artikel 10 bij keuring of op voet van lid 1 van dit artikel bij aflevering heeft geconstateerd of had kunnen constateren, kunnen slecht worden gedaan binnen tien dagen nadat Afnemer de ondeugdelijkheid van het/de desbetreffende Product/Dienst heeft ontdekt c.q. had kunnen ontdekken, doch in geen geval later dan vier maanden na de levering c.q. het verrichten van het/de desbetreffende Product/Dienst. Aansprakelijkheid van Leverancier voor fouten van derden, inclusief door Afnemer voorgeschreven of aanbevolen materialen is uitgesloten.

13.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 9, zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur en oppervlakte, alsmede andere geconstateerde gebreken geen reden tot afkeuring zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wordt als geringe afwijking in maat, kleur en oppervlakte beschouwd een afwijking van minder dan 5% (vijf procent).

13.4 Op Afnemer rust de bewijslast dat het Product c.q. de Dienst waarop zijn klacht betrekking heeft, het Product c.q. de Dienst is dat/die door Leverancier is geleverd/verleend.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Leverancier wordt uitgekeerd dan wel, indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, tot maximaal de waarde van de factuur die betrekking heeft op het/de desbetreffende geleverde/verleende Product/Dienst. Iedere aansprakelijkheid voor verdere schade (directe, indirecte, materiële, immateriële, gevolgschade, of welke andere schade dan ook) is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevend personeel. Afnemer vrijwaart Leverancier voor schade die veroorzaakt is door het eigen personeel van Afnemer.

 

Artikel 14: Verborgen gebreken

14.1 Indien een Product of Dienst of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan Leverancier kan worden toegerekend en waarvan Afnemer Leverancier binnen zes weken na ontdekking schriftelijk mededeling heeft gedaan, is Leverancier voor dat gebrek ten opzichte van Afnemer aansprakelijk. Ter keuze van Leverancier is hij gehouden tot kosteloze herlevering van het gebrekkige Product of de Dienst dan wel tot vergoeding van de schade. Deze vergoeding is in dit voorkomende geval beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur die betrekking heeft op het/de desbetreffende geleverde/verleende Product/Dienst. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door Afnemer niet bij keuring op de voet van artikel 10 of bij aflevering is geconstateerd of kon worden geconstateerd en door dit gebrek de gebruikelijke functionaliteit van het Product in eernstige mate wordt beperkt. De functionaliteit van het Product wordt in ernstige mate beperkt indien door het verborgen gebrek de hechtheid van het Product of een essentieel onderdeel daarvan dan wel van het werk van Afnemer in gevaar wordt gebracht. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek vervalt door verloop van 3 (drie) jaren na de dag van aflevering. Het bepaalde in lid 5 van artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid voor schadelijke gevolgen van aflevering

15.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan het werk van Afnemer, tenzij deze schade door of bij de aflevering van het Product is veroorzaak en aan Leverancier, waaronder begrepen haar personeel, toeleveranciers of door haar ingeschakelde transporteurs ter zake een ernstig verwijt is te maken. Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan aan het geheel of gedeeltelijk door Afnemer ten behoeve van zijn opdrachtgever gebouwde of gemaakte schade aan op het werkterrein aanwezige eigendommen van Afnemer of diens opdrachtgever, alsmede schade aan op het werkterrein aanwezige hulpwerken, bouwstoffen en hulpmiddelen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de schade en de prijs van het Product. Aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of Leverancier zich niet voor deze specifieke schade heeft verzekerd, is de schade in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur die betrekking heeft op het/de desbetreffende geleverde/verleende Product/Dienst

 

Artikel 16: Overgang risico en eigendom

16.1 Het Product is na aflevering voor risico van Afnemer.

16.2 Ieder door Leverancier aan Afnemer geleverd Product blijft eigendom van Leverancier totdat Afnemer heeft voldaan aan zijn uit de desbetreffende rechtsverhouding met Leverancier voortvloeiende verplichtingen. Leverancier behoudt zich een stil pandrecht voor op ieder aan Afnemer geleverd Product alsmede op iedere nieuwe zaak als bedoeld in lid 3 van dit artikel totdat Afnemer alle vorderingenvan Leverancier op Afnemer, uit welken hoofde ook, heeft voldaan. Afnemer zal op eerste verzoek van Levernacier toegang verlenen tot de plaats waar het geleverde Product op dat moment staat en desgewenst meewerken aan afgifte van de eigendommen aan Leverancier.

16.3 Indien en zover Afnemer met of uit door Leverancier geleverde zaken één of meer nieuwe zaken vormt, deze met elkaar vermengt of deze met elkaar verbindt, wordt afnemer geacht daarbij te handelen in opdracht van Leverancier en zal Afnemer de desbetreffende (nieuwe) zaak voor Leverancier houden tot het moment waarop Leverancier niets meer van Afnemer te vorderen zal hebben.

16.4 Afnemer zal Leverancier op haar eerste verzoek een pandrecht verstrekken op alle activa van Afnemer, inclusief alle vorderingen op derden, en Afnemer staat ervoor in dat hij alsdan tot verpanding bevoegd is en dat op de verpande goederen geen andere beperkte rechten rusten. Voorts verleent Afnemer hierdoor aan Leverancier onherroepelijk en onvoorwaardelijk het recht het desbetreffende pandrecht voor en namens Afnemer ten gunste van zichzelf te vestigen en de desbetreffende pandakte voor en namens Afnemer te ondertekenen en te laten registreren.

16.5 Zolang Leverancier als eigenaar van het Product dient te worden aangemerkt, dient Afnemer het Product zorgvuldig te behandelen en is het hem niet toegestaan dit te vervreemden, te bezwaren, te verwerken, te bewerken dan wel dit aan derden feitelijk ter beschikking te stellen of toe te laten dat derden het Product kunnen gebruiken.

16.6 Afnemer zal ieder in dit artikel bedoelde zaak als een goed huisvader behandelen en tegen alle schade verzekeren op basis van de factuurwaarde. Afnemer zal Leverancier op eerste verzoek afschriften van de desbetreffende polissen verstrekken.

 

Artikel 17: Retourneren

17.1 Een Product, besteld, betaald en geleverd, kan retour binnen 10 werkdagen. Retour sturen van het Product door Afnemer is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke mededeling en schriftelijke bevestiging daarvan door Leverancier.

17.2 Het product dient onbeschadigd en in de originele verpakking aan te komen bij Leverancier. Indien het Product is geopend en/of beschadigd kan Leverancier daarvoor kosten bij Afnemer in rekening brengen of de retour weigeren.

17.3 De verzend- en afhandelingskosten van retour artikelen zijn voor rekening en risico van Afnemer.

17.4 Maatwerkproducten, actie- artikelen en speciale aanbiedingen kunnen niet retour.

 

Artikel 18: Tussentijdse wijziging en beëindiging van de Overeenkomst

18.1 Indien a) het aan Afnemer opgedragen werk, in het kader c.q. ten behoeve waarvan de levering door Leverancier plaatsvindt wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, of indien b) de overeenkomst tussen Afnemer en diens opdrachtgever wordt beëindigd, is Afnemer bevoegd in het geval bedoeld onder a) de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de opschorting of stillegging op te schorten en in het geval bedoeld onder b) de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden, mits hij ten genoegen van Leverancier aantoont (I) de schorsing, stillegging of beëindiging van het aan Afnemer opgedragen werk c.q. de met hem gesloten overeenkomst, (II) de rechtmatigheid daarvan en (III) dat Afnemer ter zake van de opschorting, stillegging of beëindiging geen enkel verwijt treft. Deze bevoegdheid van Afnemer laat zijn op het moment van de opschorting reeds bestaande (betalings)verplichting onverlet.

18.2 Ingeval Afnemer op de voet van het vorige lid van dit artikel gebruik maakt van zijn opschortingsrecht, heeft Leverancier recht op vergoeding van de door hem als gevolg van de opschorting te lijden schade, welke bestaat uit de door Leverancier met Afnemer overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die Leverancier als gevolg van of in verband met de opschorting of ontbinding redelijkerwijs heeft gemaakt en zal maken. Indien en voorzover Leverancier de door haar ten behoeve van Afnemer reeds ingekochte grondstoffen en halffabrikaten alsnog kan gebruiken, zal zij Afnemer ter zake crediteren voor ten hoogste het bedrag dat Afnemer daarvoor aan Leverancier heeft voldaan (exclusief BTW).

18.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het Product of de Dienst of een onderdeel daarvan door overmacht niet of slechts tijdelijk gewijzigd kan worden geleverd, is Leverancier verplicht hiervan onverwijld schriftelijk en onder opgave van redenen mededeling te doen aan Afnemer teneinde in onderling overleg hetzij de Overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waarmee Leverancier ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ter zake waarvan Leverancier geen verwijt treft, alsmede staking, werkweigering, bedrijfsbezetting en iedere andere vergelijkbare omstandigheid aan de zijde van Leverancier. Indien de omstandigheid die aan het terechte beroep op overmacht ten grondslag ligt langer dan 6 (zes) weken onafgebroken voortduurt en in redelijkheid niet te verwachten is dat deze omstandigheid binnen afzienbare tijd zal eindigen, heeft de meest gerede partij het recht de Overeenkomst te ontbinden. Partijen zullen in dat geval afrekenen overeenkostig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Ieder beroep van Afnemer op overmacht is uitgesloten.

 

Artikel 19: Meer- en minderwerk

19.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. in geval van wijzigingen van de Overeenkomst;
b. in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen voor zover deze voor of bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
c. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
d. in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
e. in gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de Overeenkomst is voorgeschreven. De onder a bedoelde wijzigingen worden zoveel mogelijk schriftelijk overeengekomen. Het ontbreken van schriftelijke vastlegging van een dergelijke afwijking laat de aanspraken van Leverancier respectievelijk Afnemer op verrekening van meer respectievelijk minder werk onverlet.

 

Artikel 20: In gebreke blijven van een partij

20.1 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de Overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij, tenzij anders overeengekomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, onmiddelijk in verzuim.

20.2 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke stelt, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.

20.3 De wederpartij is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als zij voor de uitvoering van de Overeenkomst dienstig oordeelt. De kosten van bedoelde maatregelen dienen redelijk te zijn.

20.4 Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde nalatig is en blijft haar verplichtingen na te komen, is de wederparij gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

20.5 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

 1. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. zij surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling;
 3. ten laste van haar beslag wordt gelegd tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen in zekerheidstelling wordt opgeheven;
 4. zij haar bedrijfsuitoefening staakt, een besluit neemt tot liquidatie of ontbinding, of een akkoord aanbiedt aan haar crediteuren.

20.6 In een geval als in het vorige lid bedoeld heeft de wederpartij het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de ontbinding rechtvaardigt.

20.7 Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet het recht van de wederpartij om:

 1. direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de Overeenkomst verschuldigd is;
 2. alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst bepaald.

Artikel 21: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

21.1 Op Offertes en Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit.

21.2 Eventuele geschillen tussen Leverancier en Afnemer zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTENKOOP EN/OF KOOP OP AFSTAND

 

 

Artikel 22: Overeenkomst op afstand

22.1 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien Afnemer elektronisch kan betalen, zal Afnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

22.2 Leverancier kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 23: Herroepingsrecht

Bij producten:

23.1 De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

23.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Leverancier mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

23.3. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

23.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

23.5. Indien Leverancier de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

23.6. Indien Leverancier de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop Consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 24: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

24.1 Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

24.2 Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

24.3 Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 25: Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument en kosten daarvan

25.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Leverancier.

25.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Leverancier. Dit hoeft niet als Leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

25.3 Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

25.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

25.5 Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Leverancier niet heeft gemeld dat Consument deze kosten moet dragen of als Leverancier aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

25.6 Indien Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is Consument de Leverancier een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Leverancier is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

25.7 Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 • Leverancier de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

25.8 Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
 • Leverancier heeft nagelaten deze verklaring van Consument te bevestigen.

25.9 Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 26: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

26.1 Als Leverancier de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

26.2 Leverancier vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Levernacier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Leverancier aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

26.3 Leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

26.4 Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 27: Uitsluiting herroepingsrecht

27.1 Leverancier sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht.

 • Producten die niet meer compleet zijn, bewerkt zijn of reeds zijn verwerkt door Consument;
 • Producten die gedurende de periode dat Consument ze op zicht had zijn gebruikt of beschadigd zijn geraakt, anders dan bedoeld in artikel 23.
 • Producten die incompleet zijn doordat zij door toedoen van Consument niet alle bij de levering door Leverancier bijgesloten zaken bevatten;
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

   

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Leverancier de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk);
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

   

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
  • Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest

Leverancier vermeld dit recht op uitsluiting duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst